90.000 

FOWL CHOLERA - DIARRHEA - TYPHOID - RESPIRATORY DISEASES

90.000 

SPECIAL TREATMENT OF PNEUMONIA - ENTERITIS - PASTEURELLOSIS - E.COLI

Animals

AMOXYCOL 64

90.000 

SPECIAL TREATMENT OF: NECROTIZING ENTEROCOLITIS - DIARRHEA - CORYZA - PNEUMONIA

90.000 

TREATMENT OF GREEN STOOLS, WHITE STOOLS, PASTEURELLOSIS, WHEEZING

90.000 

WATER-SOLUBLE POWDER

Animals

COLDOX 400 WS

90.000 

WATER-SOLUBLE POWDER

Animals

COLDOX 750 WS

90.000 

WATER-SOLUBLE POWDER

Animals

COLIJECT

90.000 

SPECIAL TREATMENT OF GASTROINTESTINAL, AND URINARY INFECTION

Animals

COLIMIX 4%

90.000 

SPECIAL TREATMENT OF GASTROINTESTINAL TRACT DISEASES

Animals

COLIS 48 WS

90.000 

WATER-SOLUBLE POWDER

Animals

COLIS-E WS

90.000 

SPECIAL TREATMENT OF DIARRHEA, ENTERITIS, SALMONELLOSIS, PASTEURELLOSIS

Animals

COLISPEC PUMP

90.000 

YELLOW STOOL - WHITE STOOL