Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 12/10/2021

Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 12/10/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt… 

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 12/10/2021
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So giá BQ   So giá BQ 
12/10/2021  trong tháng    tháng trước   năm trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  38,000-40,000           45.500 -8400 -15,6 -31400 -40,8
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  38,000-42,000           47.200 -6300 -11,8 -30400 -39,2
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  39,000-41,000           46.600 -6.100 -11,6 -30.500 -39,6
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  39,000-42,000           47.100 -5.800 -11,0 -28.900 -38,0
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  5,000-8,000            7.100 650 10,1 -1.300 -15,5
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  5,500-8,000            6.900 600 9,5 -700 -9,2
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  5,000-5,500            5.050 300 6,3 1.550 44,3
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  5,500-6,500            5.900 150 2,6 1.850 45,7
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg           34.000          30.800 8.200 36,3 -7.200 -18,9
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg           34.000          30.800 8.200 36,3 -4.400 -12,5
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg           34.000          30.800 8.200 36,3 4.800 18,5
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg           35.000          31.800 8.600 37,1 2.400 8,2
Gà con giống thịt (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi             6.000           6.000 0 0,0 -4.000 -40,0
Gà con giống thịt (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi             8.000           8.000 0 0,0 -1.200 -13,0
Gà con giống thịt (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi             8.000           8.000 0 0,0 -1.200 -13,0
Gà con giống thịt (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi             8.000           8.000 0 0,0 -1.200 -13,0
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg           21.000          23.000 2.800 13,9 -1.000 -4,2
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg           26.000          17.800 7.800 78,0 -800 -4,3
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg           26.000          16.800 8.200 95,3 -1.400 -7,7
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg           27.000          18.400 8.400 84,0 0 0,0
Gà con giống trứng (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi           10.000          10.000 0 0,0 -2.500 -20,0
Gà con giống trứng (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi           10.000          10.000 0 0,0 -1.800 -15,3
Gà con giống trứng (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi           10.000          10.000 0 0,0 -1.800 -15,3
Gà con giống trứng (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi           10.000          10.000 0 0,0 -1.800 -15,3
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1,400-1,700            1.830 -380 -17,2 60 3,4
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1,400-1,800            1.860 -350 -15,8 80 4,5
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  1,500-1,600            1.810 -300 -14,2 330 22,3
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1,400-1,600            1.700 -290 -14,6 300 21,4
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  13,000-14,000           10.100 3.800 60,3 3.800 60,3
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  15,000-16,000           11.700 4.400 60,3 2.200 23,2
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi           33.000          33.000 0 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi           30.000          30.000 0 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi           53.000          53.000 0 0,0 0 0,0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi           50.000          50.000 0 0,0 0 0,0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  46,000-47,000           38.500 12.800 49,8 4.400 12,9
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  48,000-49,000           40.500 12.800 46,2 4.100 11,3
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2,100-2,400            2.280 -190 -7,7 60 2,7
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2,100-2,500            1.920 -550 -22,3 -380 -16,5
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2,000-2,100            2.150 -220 -9,3 130 6,4
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  1,800-1,900            1.960 -210 -9,7 100 5,4
Nguồn: Channuoivietnam.com              
Chia sẻ
Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube