Cả nước có trên 13.000 trang trại chăn nuôi

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi, cả nước có khoảng 13.752 trang trại chăn nuôi/23.662 trang trại nông nghiệp (chiếm 58,1%).

Một trang trại chăn nuôi gà trắng tại tỉnh Thái Nguyên

Cụ thể, đối với các cơ sở trang trại chăn nuôi quy mô lớncả nước có 1.627 cơ sở nuôi lợn từ 1.500 con trở lên, tổng số lợn là 6,8 triệu con (chiếm 25,9% tổng đàn lợn cả nước); có 61 cơ sở nuôi bò từ 300 con trở lên, tổng số lợn là gần 260 ngàn con (chiếm 4,4% tổng đàn bò cả nước).

Với cơ sở chăn nuôi quy mô vừa, nước ta có 10.687 cơ sở chăn nuôi lợn từ 100 con trở lên/2,05 triệu cơ sở chăn nuôi lợn của cả nước, chiếm 0,52% tổng số cơ sở chăn nuôi lợn; 33.593 cơ sở nuôi gà từ 100 con trở lên/8,03 triệu cơ sở chăn nuôi gà của cả nước, chiếm 0,42% tổng số cơ sở chăn nuôi gà; 452 cơ sở nuôi từ 30 con trâu trở lên; 1881 cơ sở nuôi từ 30 con bò trở lên; Có 2.357 cơ sở nuôi từ 20 con bò sữa trở lên; 

Cả nước có khoảng 1.025 HTX/THT chăn nuôi trong tổng số 17.776 HTX và 78 Liên hiệp HTX nông nghiệp (chiếm khoảng 5,8%). Có 74 HTX chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao (trong tổng số 1.718 HTX nông nghiệp áp dụng).

Hà Ngân

Chia sẻ
Facebook Zalo Skype Twitter Linkedin Youtube